Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień IV

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Teksty rozważań przygotowała s. Fidelis Miazga CSCIJ

„Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców
królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?” /Jk 2, 5/


„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według
oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to,
co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych
poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest,
wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec
Boga.” /1 Kor 1, 26-29/

Teresy nie przerażało jej ubóstwo – cieszyła się nim i polegała zupełnie na Bożej
szczodrości ufając, że Ojciec zawsze daje dziecku to, czego ono potrzebuje i że daje
w nadmiarze.


„(…) aby kochać Jezusa, to im jesteśmy słabsi, bez pragnień, bez cnót, tym bardziej
jesteśmy gotowi na działanie tej Miłości, co pochłania i przemienia. Wystarczy pragnąć stać się Jego ofiarą, lecz trzeba przy tym zgodzić się pozostać ubogim i bez sił, i to właśnie jest trudne, gdyż <<Prawdziwie ubogiego duchem gdzie znajdziesz?>> Prz 31, 10
Trzymajmy się więc z dala od tego, co błyszczy, kochajmy naszą małość pozbawioną
odczuć, wówczas będziemy ubogie w duchu i Jezus sam po nas przyjdzie.”

/List do Marii wyjaśniający Rękopis B/


„Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył
moje uczynki.”

/z Aktu ofiarowania się Miłości Miłosiernej/

Duchu Święty! Skarbie najcenniejszy Kościoła i Darze Najwyższego! Ty, Który
zaspokajasz najgłębsze pragnienia i obdarowujesz przeobficie – przyjdź! Nie dozwól, aby
zwodził nas duch tego świata, duch posiadania, przepychu, i wygody. Nie dozwól, abyśmy
szkodę ponosili na naszych duszach goniąc za wszystkimi ofertami świata. Ty Sam bądź
wypełnieniem naszych tęsknot i ukojeniem bólu.


Święta uboga Tereso – Ty chciałaś przyjść do Boga z pustymi rękami, proś za nami,
abyśmy nie lękali się rozdawać naszego życia wszystkim, których daje nam Pan. Amen.

Litania do Ducha Świętego
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Posted in Aktualności and tagged , , , , .